Trang chủ / Sản phẩm / QUẢN LÝ CÔNG CHỨNG VÀ CHỨNG THỰC

QUẢN LÝ CÔNG CHỨNG VÀ CHỨNG THỰC

Phần mềm quản lý công chứng và chứng thực ICORP là giải pháp dành cho các cơ quan công chứng và chứng thực như Sơ tư pháp, Văn phòng công chứng, Ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức liên quan. Phần mềm cung cấp các chức năng để quản lý, lưu trữ, và thực hiện các thủ tục công chứng và chứng thực nhanh chóng - chính xác - an toàn

Giải pháp quản lý Công chứng và Chứng thực ICORP có những tính năng nổi bật như sau:

- Quản lý Hợp đồng công chứng, quản lý thông tin rủi ro và ngăn chặn rủi ro cho các công chứng viên

- Soạn thảo Hợp đồng công chứng

- Tra cứu thông tin, khai thác kho dữ liệu ngành công chứng

- Xác thực danh tính, truy xuất trực tiếp từ dữ liệu dân cư tại Bộ Công an

- Thông báo hiệu quả, nhanh chóng, chính xác của Sở Tư pháp, hội công chứng viên tới các Tổ chức công chứng

- Các báo cáo doanh thu, báo cáo thống kê số công chứng viên và tình hình hoạt động công chứng

- Liên kết cơ sở dữ liệu nhanh chóng giữa đơn vị Phường/xã, Tổ chức công chứng và Sở Tư pháp

Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992.

- Căn cứ bộ luật dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995.

- Căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.

- Căn cứ luật công chứng số: 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014.

- Nghị định số: 75/2000/NĐ-CP Nghị định của chính phủ về công chứng và chứng thực.

- Nghị định số: 29/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng.

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

- Thông tư số 20/2015/TT-BTP của bộ tư pháp ngày 29 tháng 12 năm 2015 của bộ tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ văn bản, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

- Thông tư số 111/2017/TT-BTC của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

 - Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/2/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật công chứng.